Teknoloji hakkında makale

Teknoloji hakkında makale

21.yy’ın başlarında reel sektör ve toplumun geneli bilgi devrimleri, yep yeni

teknolojinin artan bir ivme ile yayılması, teknolojik gelişmeler ve

küreselleşmeyi içeren birçok faktör tarafından değişime uğramıştır. Kürevi

pazarlardaki rekabetin teknoloji tarafından daha yoğun ve şiddetli hale getirildiği gerçeğinin ışığında teknoloji kullanımı süreci örgütsel ve ulusal seviyede büyük bir önem taşımaktadır . Öyle ki artık

birey, firma ve ulusların güç ve hâkimiyetlerinin ölçütlerinden birisi de sahip

oldukları teknolojinin seviyesi olmuştur .

Teknolojinin işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına etkileri

incelenirken değer zincirinin merkezinde yer alan üretim

faaliyetlerine ilave olarak eleştiriler için yer ve zaman faydası sağlayan

lojistik faaliyetlerin etkinliği de büyük önem kazanmakta ve iyi

yönetilemediği takdirde işletmeler için çok yüksek bir maliyet kalemi haline

gelebilmektedir . Lojistik faaliyetlerin bu yapısı , onun işletmeler açısından

rekabet gücünü doğrudan etkileyen performans bileşenlerinden birisi haline

gelmesini sağlamıştır . Bu durum ise teknolojik değişimde lojistik faaliyetlerin

de tıpkı üretim faaliyetleri gibi göz önünde tutulması gereğini ortaya

çıkartmaktadır .

Diğer taraftan yeni rekabetçi ortamın belirsizliği, dinamizmi , kısa süreli

ve devamsız olması rekabetin doğal temellerini de değiştirmektedir . Rekabet

avantajı kazanmaya çalışan işletmeler tıpkı ürünlerde olduğu gibi lojistik

hizmetlerini de müşteri beklentilerini aşarak tatmin edecek derecede kaliteli ,

tam zamanında , süratli ve ürünleri müşterinin istediği yer ve zamanda uygun

maliyetle sunabilecek şekilde geliştirmek zorundadadırlar . Bu hâl ,

işletmeleri rakiplerince taklit ve ikame yapılmayacak, aynı zamanda da

müşterileri için değer ifade edecek işletmelerine özel kaynak ve yetenekler

geliştirmeye zorlamaktadır . Son 15-20 yıl içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iş süreçlerine uygulanması ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu yetenekler de değişime uğrayarak teknoloji ve teknolojik değişim işletmeler için kritik bir rekabetçi yetenek olmuştur .

Dolayısıyla rekabet avantajı

kazanmak isteyen işletmeler teknolojik gelişime paralel olarak yeniden

yapılanma, yaratıcılık ve süreçlerin öğrenilmesine büyük önem vermekte ve

çalışanlarının bu yönde daha fazla sorumluluk almalarını istemektedir .Ancak işletmelerinin mevcut teknolojik seviyesi ne olursa olsun, bu sorumluluk yükü teknoloji kullanım yoğunluğunun gösterdiği artış

ve yep yeni teknoloji rutinleri ile birleştiğinde çalışan kişiler üzerinde stres ve işe

yabancılaşma gibi etkiler yaratmakta hatta performanslarını olumsuz olarak

etkileyebilmektedir. Yaşanan bu bireysel performans kayıpları henüz yeni teknolojilere uyumlu çalışma koşullarına dönüşümünü tamamlayamamış

sektörlerde işletme performansını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Dolayısıyla halen büyük oranda emeğe dayalı olarak çalışılan lojistik

sektöründe yaşanabilecek benzer olumsuzlukların işletmelerin lojistik hizmet

performansını olumsuz olarak etkilemesi beklenilebilir.

Bu çerçeve içerisinde temel amacı teknolojik değişime ayak uydurarak

rekabet avantajını korumak maksadıyla yeni teknolojilere yatırım yaparak iş

yapma süreçlerini yenileyen işletmelerde teknoloji transferinin değer

zincirinin önemli bir halkası olan lojistik faaliyetlerindeki

hizmet performansı üzerine etkilerini ortaya koymak olan bu çalışma beş

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümün ardından teknolojik yetenekler ve

teknoloji transferi konuları bağlamında alan yazınının taraması yer almakta

ve teorik altyapı uyarınca oluşturulan hipotezlerle araştırmanın kavramsal

çerçevesi çizilmektedir. Yöntem bölümü oluşturulan hipotezleri test

edebilmek için uygulanan anket araştırmasında kullanılan veri toplama aracı,

örneklem ve veri toplama yöntemini ihtiva etmektedir. Dördüncü kısımda

örneklemimizin demografik özelliklerinin yanı sıra araştırma hipotezinin

korelasyon ve regresyon analizleriyle test edilmesi neticesinde elde edilen

bulgular yer almaktadır. Son bölümde ise lojistik hizmet işletmelerindeki

teknoloji transfer uygulamalarının lojistik hizmet performansları üzerine olan

etkilerine ait sonuçlar değerlendirilerek uygulamaya dönük önerilerde

bulunulmuştur.

Teknoloji, makinelerde , üretim yöntemlerinde ve ürünlerde ‘yenilik’

yaratmayı bu yeniliklerle yetiştirmeyi arttırmak, rantabiliteyi yükseltmeyi, yani

rekabet üstünlüğü ve kârı artırmayı sağlayan anahtar bir kavramdır . Bu

yönüyle teknoloji; sadece firmaların ve sektörlerin rekabet üstünlükleri için

değil aynı zamanda ülkelerin başarı ve refah seviyeleri açısından da yaşamsal

bir öneme sahip olup yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik ya da

tekâmülleşmemişlik seviyelerde sabitleştirici gösteriş (rol) oynamaktadır .

Teknoloji birçok bilim dalı ve uygulama alanını kapsayan çok yönlü,

karmaşık ve farklı anlamları bünyesinde barındıran bir nosyondur. İtiyatlaşmış

ekonomik görüşte belli bir maliyet karşılığı alınıp satılabilen bir mal olarak

değerlendirilen teknoloji kavramının tanımı bilginin artan önemi ve

enformasyon teknolojilerinin yükselişinin etkileriyle günümüzde oldukça

değişmiştir. Halen genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte,

kavramı “bilimin ticarete dönüştürülmesi” olarak değerlendirenlere göre teknoloji terimi, maddi ve gayri maddi

kaynakları yarı mamul, mamul ve hizmetlere dönüştürmede bilimsel

bilgilerin sistematik olarak kullanılması anlamında kullanılmaktadır . Diğer yandan özellikle bilgi teknolojilerinde

yaşanan gelişmelere paralel olarak teknolojinin teriminin içeriği bu

dönüşümde kullanılan bilgi birikimini de ifade edecek şekilde genişlemiş ,

bilgi ve bilgi değişimini sağlayan araçları da şümuluna alınmıştır. Bu yönleriyle

teknoloji belirli bir alanda bilimsel ilkelere dayalı uygulamalarla üretilen

bilimsel bilginin, insan yaşamına hizmet ederek refah seviyesini yükseltmesi

amacıyla endüstride, ticarette, tıpta ve diğer alanlarda uygulanması ve

kullanılmasıdır . Teknoloji geleneksel işletmeleri tanınmayacak derecede değiştirdiği gibi,

yeni işletmeleri de etkisine almıştır. Günümüzün küresel ticaret ortamında

rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı sürekli kılmak isteyen işletmeler

rakiplerine göre daha kaliteli ürün veya ihtimamı gerçek (doğru) mekânda, gerçek (doğru) vakitte (zamanda),

uygun fiyatta ve müşterilerin beklentilerini tatmin edecek kalitede

sunabilmek için teknolojiden yaygın bir şekilde yararlanmaktadırlar.

Kaynak: Asosyal index

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir